กำหนดวันยื่นคำร้อง
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566


รหัส 58-62 : 08-01-2567 เวลาเปิด 08:30 น. ถึงวันที่ 01-03-2567 เวลาปิด 16:30 น.
ตั้งแต่รหัส 63 : 08-01-2567 เวลาเปิด 08:30 น. ถึงวันที่ 01-03-2567 เวลาปิด 16:30 น.


ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาที่เอกสารไม่เรียบร้อย ภาค 1/2566 ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 16.30 น. อ่านรายละเอียด

รายชื่อนักศึกษาถูกยกเลิกคำร้อง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 อ่านรายละเอียด

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ยื่นคำร้องกรณีพิเศษ เป็นครั้งที่ 2 อ่านรายละเอียด


คำแนะนำ


รหัส 58-62
ให้ดำเนินกำรลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ ตามขั้นตอนและช่วงเวลาเหมือนเดิม ตรวจสอบช่วงเวลา
ดำเนินการได้ที่เว็บลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ http://regsp.surat.psu.ac.th
ตั้งแต่รหัส 63

กรณีดำเนินการในช่วงที่ 1

รายการ ภาคการศึกษาปกติ ภาคฤดูร้อน
- ลงทะเบียนเรียนสาย
- เปลี่ยนแปลงกลุ่มเรียน/ประเภทวิชา
- เพิ่มวิชาเรียน
ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 2 แต่ไม่เกิน 30 วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 3 แต่ไม่เกินสัปดาห์ที่ 2 นับจากวันเปิดภาคฤดูร้อน


ขั้นตอน

1) กรอกรายละเอียดในคำร้องลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ
2) นำคำร้องไปผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน(ส่วนที่ 3)
3) ส่งคำร้องที่งานทะเบียนและประมวลผล และตรวจสอบรำยวิชำในวันทำการถัดไป รายวิชาไม่ถูกต้องให้รีบติดต่องานทะเบียนฯ


กรณีดำเนินการในช่วงที่ 2

รายการ ภาคการศึกษาปกติ ภาคฤดูร้อน
- ลงทะเบียนเรียนสาย
- เปลี่ยนแปลงกลุ่มเรียน/ประเภทวิชา
- เพิ่มวิชาเรียน
หลัง 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา หลังสัปดาห์ที่ 2 นับจำกวันเปิดภาคฤดูร้อน
- ถอนรายวิชาโดยบันทึกสัญลักษณ์ W
หลังสัปดาห์ที่ 12 นับจากวันเปิดภาคการศึกษา หลังสัปดาห์ที่ 5 นับจากวันเปิดภาคฤดูร้อน

ขั้นตอน

1) กรอกรายละเอียดในคำร้องให้เรียบร้อย ผ่านควำมเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา(ส่วนที่ 2) อาจารย์ผู้สอน(ส่วนที่ 3) และคณะ (ส่วนที่ 4 และ 5) ให้เรียบร้อย พร้อมเตรียมไฟล์เอกสาร PDF หรือ รูปภาพ ขนาดไม่เกิน 500 K

2) ยื่นคำร้องผ่านระบบลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษผ่านเว็บ http://regsp.surat.psu.ac.th และตรวจสอบสถานะคำร้องในวันทำการถัดไป 1 วัน กรณีเอกสารไม่เรียบร้อยให้รีบดำเนินกำรส่งเอกสาร/หลักฐานให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่กำหนด กรณีเอกสารเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบสถานะคำร้องผ่านเว็บ 3-5 วันทำการ และดำเนินกำาตามสถานะคำร้อง พร้อมตรวจสอบรายวิชาผ่านระบบสำรสนเทศ นักศึกษา http://sis.surat.psu.ac.th

หมายเหตุ : ตรวจสอบวันที่ของแต่ละภาคการศึกษา ได้จากข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน เว็บไซต์งานทะเบียนและประมวลผล http://reg.surat.psu.ac.th


เหตุผลที่ไม่อนุญาตให้ยื่นคำร้องกรณีพิเศษ


1. ไม่ทราบ ลืม หรือเข้าใจผิด เกี่ยวกับวันที่ลงทะเบียน
2. ตารางเรียนซ้ำซ้อน
3. ดำเนินการลงทะเบียนไม่ครบถ้วนหรือไม่สมบูรณ์ ยกเว้น นักศึกษาที่มีชื่อในรายงานลงทะเบียนไม่สมบูรณ์
4. ลงทะเบียนเรียนโดยมีจำนวนหน่วยกิตไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด โดยไม่ส่งคำร้องที่คณบดีอนุมัติภายในสัปดาห์ที่ 3 และไม่ได้ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียนใหม่ ภายในสัปดาห์ที่ 6 นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
5. นักศึกษาป่วยโดยไม่มีใบรับรองแพทย์
6. ไปงานศพบิดา-มารดา-พี่-น้อง ผู้ปกครองหรือผู้อุปการะโดยไม่มีสำเนาใบมรณะบัตร หรือหนังสือรับรองการตาย และเอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับผู้เสียชีวิต
7.ขอยกเลิกการถอนวิชาเรียนโดยบันทึกสัญลักษณ์ W หลังพ้นกำหนด เนื่องจากคะแนนสอบผ่านเกณฑ์
8. ขอถอนวิชาเรียนโดยบันทึกสัญลักษณ์ W หลังพ้นกำหนด ยกเว้น รอผลคะแนนสอบกลางภาค